18
Nov

วารสารสำนักการกีฬา

วารสารสำนักการกีฬา

เกี่ยวกับสำนักฯมารวย@สยามห้องสมุดมารวย@ม.สยามทรัพยากรฯ มารวย ร้านกาแฟมารวย @ม.สยาม

ผลการประเมิน การประกันคุณภาพ การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 2/2563 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): กิจกรรม การนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ https://newsnewthailand.com/ บนเว็บไซต์ กิจกรรมการอบรม การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 6th การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL ครั้งที่ 1/2563

วารสารกีฬา

วารสารวิชาการของไทย งานวิจัยศิริราชพยาบาล งานวิจัย กรมวิทยาศาสตร์

วารสารกลุ่มที่ 2

วีดีโอ-การจัดอันดับความเกี่ยวข้องกับ EBSCO Discovery Service(ไทย) วีดีโอ-การค้นคว้าด้วย EDS

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์และการยืมระหว่างห้องสมุด WordPress Workshop สร้างหน้าเว็บเพจของตัวเองง่ายๆแค่ลาก-วาง การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์: การจัดทำโครงการการจัดการความรู้(KM) ในหน่วยงานสนับสนุน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 เยี่ยมชมสำนักหอสมุดฯ Workshop “การสร้างสื่อและสารในยุคดิจิทัล” 2019 ดิจิทัลครองเมือง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Update : DEC แนะนำทรัพยากรการจัดอันดับ

  • บรรณาธิการแถลง
  • 3.บทความทุกเรื่องต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสาร
  • กีฬา, กีฬาเวชศาสตร์, การบริหารจัดการกีฬา เป็นต้น
  • ฉบับ(Research article) ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาที่ลงมี เช่น สรีรวิทยาการออกกำลัง
  • กายและกีฬา, ชีวกลศาสตร์การกีฬา, วิทยาศาสตร์การโค้ช, อาชีวเวชศาสตร์, จิตวิทยาการกีฬา, โภชนาการการ

สารสนเทศเพื่อนักวิจัยตำราหลัก-งานวิจัย รายชื่องานวิจัยด้านต่างๆ ห้องสมุด แนะนำแหล่งสารสนเทศ ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Update : MAR

อันดับผู้ยืมทรัพยากรห้องสมุดมากที่สุดแห่งปี 2560 10 อันดับหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดแห่งปี 2560 สาระความรู้กิจกรรมห้องสมุด วันสำคัญประจำปี

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ: ACI ปี 2555ปี 2556ปี 2557ปี 2558ปี 2559ปี 2560ปี .1080.2030.030.0300.0710.0360.000 แนวโน้ม ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม ค้นฐานข้อมูลOPAC

รายชื่อทรัพยากร Google เผย คำค้นหายอดนิยม คนไทยค้นหาอะไรมากที่สุด 2019 ม.หอการค้า เผย 10 อาชีพ อยู่ยาก ปี 62 Top Services 2560 อันดับยอดนิยมบริการของห้องสมุด

วารสารสำนักการกีฬาฉบับล่าสุด

รายชื่อวารสาร ด้านพยาบาลศาสตร์ รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ – Update : 10 ก.ย. รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์

คลิกเพื่อดูทั้งหมด 598 ชื่อเรื่อง วารสาร: วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์ ราย 4 เดือน